Adatvédelem

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
Strasszer Autó System Kft
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Tasnádi u. 42-44.
Adószám: 11109969-2-07
Weboldal: www.strasszer.hu
Email: info@strasszer.com

A szolgáltató részére tárhelyet biztosító adatai:
23VNET Kft. – hostit.hu
Székhely: Budapest, Victor Hugo u. 18, 1132

A Szabályzat célja és hatálya

E Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, amelyek biztosítják, hogy a Társaság adatkezelő és adatfeldolgozó tevékenysége megfeleljen az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Strasszer Autó System Kft. általi kezelésére terjed ki.

Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat e szabályzat alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.

Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. (GDPR (14))

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalommeghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:

ÉRINTETT:
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

SZEMÉLYES ADAT:
Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosíthatóA személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSA:
Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

TILTAKOZÁS:
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

ADATKEZELÉS:
A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

ADATKEZELŐ:
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

ADATFELDOLGOZÁS:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

ADATFELDOLGOZÓ:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

ADATTOVÁBBÍTÁS:
Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL:
Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

ADATTÖRLÉS:
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

ADATZÁROLÁS:
Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

ADATMEGSEMMISÍTÉS:
Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER:
A személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

HARMADIK SZEMÉLY:
Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

HARMADIK FÉL:
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

EGT ÁLLAM:
Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

HARMADIK ORSZÁG:
Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

ADATVÉDELMI INCIDENS:
A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A Strasszer Autó System KFT ADATKEZELÉSE SORÁN ALKALMAZOTT ALAPELVEK:

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető az elszámoltathatóság alapelvét figyelembe véve. Az adatkezelésnek minden szakaszban meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének törvényesnek és tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Személyes adat abban az esetben kezelhető, ha:

  1. Ahhoz az Érintett hozzájárul
  2. Törvény rendeli el
  3. Helyi önkormányzat rendelete elrendeli (törvényi felhatalmazása alapján)

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatásokat, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adat kezeléséhez adott beleegyezéshez szükséges tájékoztatás:

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az Érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen kell tájékoztatni az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről:
· Az adatkezelés céljáról
· Az adatkezelés jogalapjáról
· Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről
· Az adatkezelés időtartamáról,
· Kik ismerhetik meg az adatokat
· Az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről

A kezelt személyes adatoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

· Felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
· Pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
· Tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
· Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adat minősége:

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

A személyes adat pontossága:

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és, ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok továbbítása:

Az adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos személyes adatait harmadik személyek részére nem továbbítja, kivéve az adatfeldolgozók számára. Azonban bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzetvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása miatt. Ezen szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése mellett az adatkezelő rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelésre az Érintett által megrendelt vagy megrendelendő szolgáltatás teljesítése és egyeztetése érdekében tett adatok megadása, és az Érintett hozzájárulása után – illetve megrendelés leadása esetén a megrendeléshez szükséges ÁSZF elfogadását követően – kerül sor.

A Strasszer Autó System Kft. strasszer.hu oldalán elérhető “Mozgókép igények felmérése” kérdőív és/vagy a Kapcsolatfelvétel űrlap illetve a Strasszer Autó System Kft. –től minden megrendelt szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul.

A “Mozgókép igények felmérése” kérdőív kapcsán kezelt adatok köre:
a felhasználó általa megadott név és e-mail cím, illetve egyéb, a felhasználó által megadott személyes adat.

A “Kapcsolatfelvétel”űrlap kapcsán kezelt adatok köre:
a felhasználó általa megadott név és e-mail cím, illetve egyéb, a felhasználó által megadott személyes adat.

Számlázás érdekében kért személyes adatok, természetes személy esetében kezelt adatok köre:
Érintett személy számlázási neve, címe

A szolgáltatás/megrendelés számla/számlák kiállításának érdekében kezelt adatok köre:
Érintett személy neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási neve, címe.

Kapcsolattartás érdekében kért adatok természetes személy esetében:
Érintett személy neve, e-mail címe, telefonszáma

Kapcsolattartás érdekében kért adatok jogi személyt képviselő természetes személy esetében:
Érintett személy neve, e-mail címe, telefonszáma

Az Érintett által, az Érintett hozzájárulásával a kérdőívben vagy kapcsolatfelvételhez, kapcsolattartáshoz megadott adatait a kapcsolattartáshoz szükséges ideig kezeljük.
Amennyiben a felhasználó a kérdőívben, kapcsolatfelvételhez, kapcsolattartáshoz megadott adatainak törlését kezdeményezi, tárolt adatát haladéktalanul töröljük.

Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő
8 év. A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

A szerződésekhez kapcsolódó személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

Az adatok módosítását és törlését az érintett kezdeményezheti a info@strasszer.hu e-mail címre küldött email-el. A érintettek személyes adatai a beleegyezésük nélkül nyilvánosságra nem kerülnek.

AZ ADATOK FELDOLGOZÁSA

Az adatok feldolgozása az alábbi adatfeldolgozókhoz/partnerekhez kerül továbbításra, kizárólag szerződés teljesítése céljából, hivatalos könyvelésre, számla kiállításra, pénzügyi teljesítésre:

Pénzügyi szervezetek:
(Az Érintett bankszámla száma, neve, az Érintett által közleménybe megadott adatok,
az összeg, illetve a pénzügyi szervezetek által kiosztott azonosítók szerepelnek):

PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. – 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg, EU adószám: LU22046007, www.paypal.com

Raiffeisen Bank Zrt. – 1054 Budapest, Akadémia u. 6., Adószám: 10198014-4-44, www.raiffeisen.hu

Postai szolgáltatásokkal kapcsolatos partner cég (Az Érintett neve, címe):

Magyar Posta Zrt. – 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., Adószám: 10901232-2-44, www.posta.hu

Könyvelésért felelős szervezet:
Entax Plus Bt. 6726 Szeged, Németh András utca 30. Adószám: 11594808106

Email-tárhely és szerver:
3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság, Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A. Adószám: 22206118-2-13

Biztonsági mentés és tárhely:
Dropbox Inc., 185 Berry Street, San Francisco, CA 94107, United States, support@dropbox.com

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Amennyiben jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelés valósulna meg, úgy arról az adat felvételekor a Strasszer Autó System Kft. részletes tájékoztatást ad.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Strasszer Autó System Kft.az elektronikus információs rendszerben tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés
és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel.

Az adatkezelő rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. Adatfeldolgozóink az adatkezelőhöz hasonlóan gondoskodnak az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják.
A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.

Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat használunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést.
A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsuk az adatkezelő által kezelt személyes adatok védelmét. A személyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink illetve az arra feljogosított adatfeldolgozók férhetnek hozzá. Az informatikai eszközeinken lévő fájlokról, adatokról, beállításokról rendszeres időközönként biztonsági mentést készítünk. Azonban az adatok teljes biztonságát nem tudjuk szavatolni, pl. hacker támadással feltört adatok esetén, és ezáltal az esetleges adatvesztésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

COOKIE-K

Mint általában minden weboldal, így az adatkezelő oldala is cookie-kat használ. Ugyan lehetőség van ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, de ebben az esetben lehet, hogy az adatkezelő weboldalának nem minden szolgáltatása lesz elérhető.
A cookie-k (sütik) az adott honlap a számítógépen vagy mobilon illetve tableten kis szövegfájlokat tárol el látogatáskor. Több kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy engedélyezve legyen a cookie-k használata. A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adatokat harmadik fél számára az adatkezelő nem továbbítja, valamint nem használja azonosításra. Az adatkezelő weboldala a cookie-k segítségével az alábbiakat tartja nyilván:
· megjelenítési beállításokat,pl.:a betűméret beállításokat
· a böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja
· válaszolt-e már valamely aktuális elégedettség-felmérő kérdőívre
· beleegyezett-e vagy sem abba, hogy az adatkezelő weboldal cookie-kat használjon
· a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit, ami lehetővé teszi az adatkezelő weboldalának és szolgáltatásainak fejlesztését
az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból kerülnek rögzítésre.
Az adatkezelő weboldala a következő cookie-t használhatja:
átmeneti (session) cookie: ezek az ideiglenes adatok a böngészés végéig kerülnek csak tárolásra a cookie file-ban. Ezek elengedhetetlenek az adatkezelő weboldalával kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.
állandó (persistent) cookie: Ezek az adatok hosszabb ideig vannak tárolva a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama a böngészőben alkalmazott beállítástól függ. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a következő látogatásakor a kiszolgáló felismerje az Érintett számítógép „címkéje” alapján.
harmadik féltől (Google Analytics) kapott cookie-k: _utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx: Ezek a cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók az adatkezelő weboldalát, ennek alapján lehetőség nyílik a weboldal haszálhatóság javítására.
További információ itt található: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

Közösségi irányelvek / adatkezelés a társaság facebook oldalán

A Társaság nem felel a Facebook, Instagram és egyéb közösségi média platformok felhasználói által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook és egyéb közösségi média platformok működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az Érintettek jogosultak személyes adataikról tájékoztatást, helyesbítést, törlést vagy zárolást kérni.

TÁJÉKOZTATÁSKÉRÉS

Az Érintettek tájékoztatást kérhetnek az Érintett által átadott és az adatkezelő által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet az Érintettek adatai biztonsága érdekében írásban a fent szereplő adatkezelő személy elérhetősége egyikén (emailben illetve faxon a megfelelő azonosító adatok megadásával) van lehetőség az adatkezelő részére megküldeni. Az adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az Érintett által megadott címre.

HELYESBÍTÉS
Amennyiben az Érintett jelzi (a pontosított személyes adat egyidejű megadásával) az adatkezelő felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy az adatkezelő egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A helyesbítésről illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról az adatkezelő értesíti az Érintettet.

TÖRLÉS („elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult kérni az Érintett által megadott személyes adatainak törlését, az adatkezelő pedig köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
· Nincs szükség már a személyes adatokra abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
· Az Érintett visszavonja az adatkelezés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
· Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
· A személyes adatok jogellenesen lettek kezelve
· Az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az Érintett által megadott személyes adatokat.
A személyes adatok törlése nem alkalmazhatóak, amennyiben az adatkezelés szükséges:
· A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából.
· A személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, valamint közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából.
· Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, és védelméhez.

TILTAKOZÁS SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSE ELLEN

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
Az adatkezelő az érintettek adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Jogosult az Érintett a rá vonatkozó, általa az adatkelező rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, továbbá jogosult ezeket a kapott adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítására anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a rendelkezésére bocsátotta személyes adatait.

JOGORVOSLAT

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte kérdéseivel, jogorvoslatért fordulhat az adatkezelőhöz a fent megadott elérhetőségeken. Továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391 1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu. Valamint fordulhat közvetlenül az illetékes törvényszékhez: Szegedi Törvényszék, 6701 Szeged, Pf. 408.vagy a 6720 Szeged, Széchenyi tér 4., de fordulhat a lakóhelye szerinti törvényszékhez is.